کنیستر بنزین

28 بهمن: با نقش کنیستر در خودرو و علائم خرابی آن آشنا شوید!

کنیستر قطعه ای در داخل خودرو است که برای جلوگیری از انتشار بخار متصاعد شده بنزین از باک به محیط زیست به کار می رود. این قطعه وظیفه دارد که بخار بنزین را از باک جذب کرده و آن را برای سوختن به موتور تحویل دهد

بنزین موجود در باک، در اثر گرمای محیط به بخار تبدیل می شود و این بخار از طریق یک شلنگ به طرف داخل کنیستر منتقل می شود. داخل کنیستر کربن یا ذغال فعالی وجود دارد که به دلیل متخلخل بودن، این بخارها را جذب کرده و در صورتی که موتور خودرو در حال کار باشد آن را از طریق منیفولد ورودی به طرف محفظه احتراق ارسال می کند و به همین دلیل میزان مصرف سوخت خودرو اندکی کاهش پیدا می کند، به عبارتی دیگر وجود کنیستر در خودرو موجب می شود تا بخارات بنزین موجود در باک خودرو هدر نرفته و در موتور به کار گرفته شود، وقتی موتور خاموش است، کنیستر بوسیله شلنگ دوم تعبیه شده بر روی آن، از ورود این بخارات به هوای آزاد جلوگیری می کند. بخار بنزین از طریق شلنگ به ورودی کنیستر منتقل و در حین عبور از لایه های کربن اکتیو، جذب آن می شود.